ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 2
610329000037
รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ด้วยตนเองในการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาชีพที่เน้นสมรรถนะสำหรับครูช่างอุตสาหกรรม
รศ.ดร.พิสิฐ เมธาภัทร
รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร
นายธรรมจักร์ ราชฉวาง
01/07/2557 - 30/09/2557
26
91
-
0.60