ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 2
610329000038
ปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาการเรียนวิชาปฏิบัติการระบบควบคุมป้อนกลับของนักศึกษาระดับปริญญาตรี: กรณีศึกษาภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วารสารวิชาการปทุมวัน
พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์
สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์
อนุชาติ ศรีศิริวัฒน์
01/09/2557 - 31/12/2557
4
11
23-36
0.60