ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
610329000039
รูปแบบการประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา
วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์
นายจรูญ เฉลิมทอง
01/07/2557 - 31/12/2557
11
2(21)
-
0.80