ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
610329000042
ความพึงพอใจและความคาดหวังของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยนเรศวร
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รวีวรรณ ชินะตระกูล
นายเสมอ เริงอนันต์
นางศิริรัตน์ ประถมประพัด
01/05/2557 - 31/08/2557
13
2
-
0.80