ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
610329000044
การศึกษาสภาพการดำเนินงานและความต้องการในการจัดการความรู้ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รวีวรรณ ชินะตระกูล
นายเสมอ เริงอนันต์
น.ส.อมรัตน์ กองยอด
01/05/2557 - 31/08/2557
13
2
-
0.80