ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
610329000046
การติดตามผลการนำความรู้และทักษะของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้โปรแกรม CATIA V5 บริษัทนิวซิสเต็มเซอร์วิส
การประชุมวิชาการการบริหารและการจัดการครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
รศ.ดร.ชัยวิชิต เชียรชนะ
นายทวีศักดิ์ แสงวิไลทอง
06/02/2557 - 06/02/2557
-
-
-
0.20