ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
610328000015
การศึกษาอิทธิพลของแรงกดแบลงก์โฮลเดอร์เพื่อลดรอยย่นในการขึ้นรูปลึกถ้วยสี่เหลี่ยม
การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 8 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.
ผศ.ดร.สุรวุฒิ ยะนิล
26/11/2558 - 26/11/2558
0
-
-
0.20