ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
610329000047
การจำลองแบบระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส โดยใช้โปรแกรม MATLAB/Simulink
ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 7 หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รศ.ดร.ฐิติพงษ์ เลิศวิริยะประภา
ผศ.ดร.พนาฤทธิ์ เศรษฐกุล
นายอดิศักดิ์ สุวรรณมา
06/11/2557 - 06/11/2557
-
-
9-14
0.20