ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
610329000049
อินเวอร์เตอร์สามเฟสสำหรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์
ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 7 หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ศ.ดร.ปฏิพัทธ์ ทวนทอง
ผศ.ดร.พนาฤทธิ์ เศรษฐกุล
ผศ.ดร.วัฒนา แก้วมณี
รศ.ดร.เมธีพจน์ พัฒนศักดิ์
นายบุรินทร์ ยอดวงศ์
06/11/2557 - 06/11/2557
-
-
236-28
0.20