ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
610329000050
วาวล์ควบคุมอัตราการไหลราคาประหยัดสำหรับชุดสาธิตเซลล์เชื้อเพลิง
ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 7 หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผศ.ดร.วัฒนา แก้วมณี
นายบุรินทร์ ยอดวงศ์
06/11/2561 - 06/11/2561
-
-
29-33
0.20