ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
610329000051
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาโครงงานพิเศษกรณีศึกษา : นักศึกษาครุศาสตร์ไฟฟ้าหลักสูตรต่อเนื่อง
ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 7 หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ดร.นำโชค วัฒนานัย
ผศ.ดร.พงศธร ชมทอง
ว่าที่ ร.ต. ดร.สรุจ พันธุ์จันทร์
06/11/2557 - 06/11/2557
-
-
115-120
0.20