ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
610329000052
กรอบแนวคิดรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยระบบการเรียนแบบปรับเหมาะร่วมกับเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดคำนวณและทักษะการเขียนโปรแกรมสำหรับนักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 7 หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ
รศ.ดร.มีชัย โลหะการ
นายกิตติ เสือแพร
06/11/2557 - 06/11/2557
-
-
121-126
0.20