ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
610329000054
การศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาการวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง กรณีศึกษาภาคกลางตอนบน 1
ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 7 หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รศ.ดร.สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
น.ส.กัญญวิทย์ กลิ่นบำรุง
06/11/2557 - 06/11/2557
-
-
133-138
0.20