ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
610329000055
การพัฒนาชุดการสอนปฏิบัติการเรื่องคลื่นยืนบนสายส่งความถี่สูง
ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 7 หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รศ.ดร.สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
พินิจ เนื่องภิรมย์
06/11/2557 - 06/11/2557
-
-
139-143
0.20