ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
610329000056
การพัฒนาการเรียนการสอนทางด้านวิศวกรรมสายอากาศโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ MISDOP
ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 7 หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รศ.ดร.สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์
นายนิพนธ์ ทางทอง
06/11/2557 - 06/11/2557
-
-
150-155
0.20