ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
610328000016
ตัวแปรที่มีผลกระทบต่อค่าสัมประสิทธิ์การซึมผ่านของน้ำในดินลูกรังที่มีขนาดคละแตกต่างกัน
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ศ.ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์
ผศ.ดร.สยาม แกมขุนทด
รศ.ดร.สันชัย อินทรพิชัย
พิทยา แจ่มสว่าง
01/01/2558 - 30/04/2558
25
1
11-20
0.80