ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
610329000057
การพัฒนาโปรแกรมจำลองสามมิติเพื่อประเมินสมรรถนะการใช้มัลติมิเตอร์สำหรับการเรียนการสอนสาขาวิชาไฟฟ้า
ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 7 หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์
กันตภณ มะหาหมัด
นายอุดมศักดิ์ แก้วมรกต
06/08/2557 - 06/11/2557
-
-
156-161
0.20