ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
610329000058
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างวิธีจัดการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือกับวิธีจัดการเรียนแบบปกติในรายวิชาเครื่องวัดไฟฟ้า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพ.ศ. 2546 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 7 หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผศ.จุมพล อุดมชัยบรรเจิด
ผศ.นริศร แสงคะนอง
ผศ.ดร.วัฒนา แก้วมณี
นายสุริยันต์ พรหมคช
06/11/2557 - 06/11/2557
-
-
156-161
0.20