ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
610329000064
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบ KWSLPA สำหรับการสอนด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติครั้งที่ 7 หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รศ.ดร.สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์
นุชนาฏ ชุ่มชื่น
06/11/2557 - 06/11/2557
-
-
293-298
0.20