ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
610329000065
การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชาโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2546 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติครั้งที่ 7 หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผศ.จุมพล อุดมชัยบรรเจิด
ผศ.นริศร แสงคะนอง
ผศ.ดร.วัฒนา แก้วมณี
06/11/2557 - 06/11/2557
-
-
299-304
0.20