ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
610329000068
ชุดวัดความสม่ำเสมอของคอมมิวเตเตอร์ด้วยเลเซอร์เซนเซอร์
วารสารพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผศ.พิสุทธิ์ จันทร์ชัยชนะกุล
ผศ.ดร.เอกกมล บุญยะผลานันท์
01/05/2558 - 31/08/2558
25
2
211-217
0.80