ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 2
610329000069
การค้นหาย่านการล็อกของวงจรหารความถี่จํานวนคี่ที่อาศัยวงจรออสซิลเลเตอร์แบบผ่อนคลายที่มีการอินเจ็คชั่นล็อก
วิศวสารลาดกระบัง
พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์
30/04/2558 - 30/06/2558
32
2
7-12
0.60