ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
610329000070
การปรับปรุงกำลังดัดของทรายซีเมนต์บดอัดด้วยเส้นใยโพลีโพรพีลีน
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ศ.ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์
รศ.ดร.สันชัย อินทรพิชัย
พิทยา แจ่มสว่าง
01/01/2557 - 30/04/2557
24
1
43-55
0.80