ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
610329000071
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์โดยใช้โครงงาน เป็นฐานร่วมกับระบบพี่เลี้ยง สำหรับวิชาระบบควบคุมแบบคลาสสิค
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์
นายสันติ หุตะมาน
01/04/2558 - 30/06/2558
17
2
108-122
0.80