ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
610329000072
คุณสมบัติด้านกำลังของดินเหนียวผสมโฟมซีเมนต์
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ศ.ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์
รศ.ดร.สันชัย อินทรพิชัย
01/05/2557 - 31/08/2557
24
2
234-246
0.80