ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 2
610329000073
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพสำหรับการเรียนการสอนด้านเทคนิคศึกษา : กรณีศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์
กันตภณ มะหาหมัด
01/04/2558 - 30/06/2558
7
2
74-91
0.60