ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 2
610329000074
การวิเคราะห์การแผ่พลังงานจากแหล่งกําเนิดบนวัสดุ พื้นผิว อิมพีแดนซ์โค้งทรงกระบอกโลหะสําหรับระบบอาร์เอฟไอดีย่านความถี่ยู เอชเอฟ
วารสารวิศวสารลาดกระบัง
ดร.กิตติศักดิ์ แพบัว
รศ.ดร.ฐิติพงษ์ เลิศวิริยะประภา
01/01/2558 - 31/03/2558
32
1
13-18
0.60