ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
610329000075
พฤติกรรมการจัดการเอกสารส่วนบุคคลในเครื่องคอมพิวเตอร์
วารสารพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ดร.กฤตยา ทองผาสุข
01/01/2558 - 30/04/2558
25
1
113-126
0.80