ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 2
610329000076
ผลกระทบของกลยุทธ์การจัดการเอกสารส่วนบุคคล ต่อการจัดการเอกสารของกลุ่ม
วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา)
ดร.กฤตยา ทองผาสุข
01/04/2558 - 30/06/2558
15
2
8-20
0.60