ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 2
610328000018
การพัฒนารูปแบบการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทยวารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา
วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา
รศ.ดร.สันชัย อินทรพิชัย
-
ปรีดา อัตวินิจตระการ
อนุรักษ์ ไกรยุทธ
01/04/2558 - 30/06/2558
27
94
27-32
0.60