ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 2
610329000077
รูปแบบการพัฒนาบุคลากรระดับหัวหน้างานสายการผลิต กลุ่มโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา
มงคล หวังสถิตย์วงษ์
01/04/2558 - 30/06/2558
27
94
87-96
0.60