ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 2
610329000079
รูปแบบการเสริมสร้างการธำรงรักษาบุคลากรระดับปฏิบัติการกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก
วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา
มงคล หวังสถิตย์วงษ์
01/04/2558 - 30/06/2558
27
94
97-105
0.60