ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
610329000080
การพัฒนาอัลกอริทึมแบบใหม่ของวิธีการวนรอบคลื่นสำหรับวงจรไมโครเวฟ ในท่อนำคลื่นสี่เหลี่ยม
วารสารพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รศ.ดร.สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
พินิจ เนื่องภิรมย์
01/09/2558 - 31/12/2558
25
3
349-360
0.80