ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
610329000082
การพัฒนาชุดการสอนเรื่องวงจรช่องแคบในท่อนำคลื่น
การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 8คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รศ.ดร.สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
พินิจ เนื่องภิรมย์
26/06/2558 - 26/06/2558
0.20