ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
610329000083
การพัฒนาและทดสอบประสิทธิภาพชุดการสอนปฏิบัติการวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ PESDEEP
การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติครั้งที่ 8 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รศ.ดร.สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
นายสมศักดิ์ ธนพุทธิวิโรจน์
26/06/2558 - 26/06/2558
0.20