ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
610329000084
ผลการพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบปฏิสัมพันธ์ร่วมกับรูปแบบการเรียนของเดวีส์ วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพสำหรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4
ดร.สุธิดา ชัยชมชื่น
น.ส.ทิพวรรณ มีพึ่ง
22/05/2557 - 23/05/2557
-
-
-
0.20