ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
610329000086
การพัฒนาชุดทดลองระบบควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องตัวควบคุม PID
การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 8คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
พิเชษฐ์ จันทวี
พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์
นายวิชาญ เพ็ชรทอง
26/06/2558 - 26/06/2558
0.20