ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
610328000019
ปัจจัยที่มีผลต่อการสูญเสียวัสดุในงานวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร ขนาดใหญ่พิเศษ
วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รศ.การุณ ใจปัญญา
ผศ.ดร.ศักดา กตเวทวารักษ์
นายธีรดลน์ ศรีรอด
01/01/2558 - 30/06/2558
6
1
114-121
0.80