ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
610329000088
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจําแนกรูปูปแบบการเรียนรู้ VARK ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล
วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุบลราชธานี
ศ.ดร.มนต์ชัย เทียนทอง
อรนุช พันโท
01/01/2557 - 30/06/2557
4
1
1-11
0.80