ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
610329000090
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ MIASCE สำหรับการศึกษาด้านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 8คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รศ.ดร.สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์
น.ส.วารินี วีระสินธุ์
26/06/2558 - 26/06/2558
0.20