ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
610329000094
การเปรียบเทียบผลของวิธีสอนด้วยเครือข่ายสังคมออนไลน์กับวิธีการสอนปกติที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการประมวลผลภาพดิจิตอลสำหรับนักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 8คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ดร.กิตติ เสือแพร
รศ.ดร.มีชัย โลหะการ
26/06/2558 - 26/06/2558
0.20