ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
610402000002
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยเทคนิคเรียนรู้ร่วมกันเรื่องการออกแบบและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
วารสารวิจัยทางการศึกษา
ผศ.ดร.จรัญ แสนราช
พิสิษฐ์ ทองงาม
01/10/2556 - 31/01/2557
8
2
117-190
0.80