ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 2
610328000002
โครงการนำร่องระบบคุณวุฒิวิชาชีพสู่การปฏิบัติเพื่อให้ผู้สำเร็จ การศึกษาได้รับค่าตอบแทนตามทักษะความรู้ความสามารถพัฒนาการจัดการเรียนรู้
วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา
ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจันทร์
สุรินทร์ บุญสนอง
01/07/2558 - 30/09/2558
27
95
3-8
0.60