ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 2
610402000004
การสร้างและหาประสิทธิภาพ ชุดฝึกอบรมแบบฐานสมรรถนะอาชีพช่างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา
นายชนะ แซ่ลิ่ม
01/10/2556 - 31/12/2556
26
88
-
0.60