ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 2
610402000005
การสร้างและหาประสิทธิภาพ ชุดฝึกอบรมแบบฐานสมรรถนะอาชีพช่างไฟฟ้ารถยนต์
วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา
นายมนตรี ทรัพย์มี
01/10/2556 - 31/12/2556
23
88
-
0.60