ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 1
610402000006
การสร้างชุดทดลองการสั่นสะเทือนอย่างง่าย
วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร
รศ.ดร.บัณฑิต สุขสวัสดิ์
นายวีรพล ทองคุปต์
01/09/2556 - 30/09/2556
2
-
0.80