ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
610402000009
การออกแบบสร้างแม่พิมพ์เพื่อการศึกษาอิทธิพลของตัวแปรในการขึ้นรูปลึก
การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นายณัฐกฤต เอี่ยมเต็ง
ผศ.ดร.สุรวุฒิ ยะนิล
รศ.เชาวลิต ถาวรสิน
28/11/2556 - 29/11/2556
-
-
109-114
0.20