ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


วารสารวิชาการระดับชาติ - TCI กลุ่ม 2
610403000001
การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อสายสามัญหรือสายวิชาชีพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยประยุกต์ใช้การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก
วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา
รศ.ดร.ชัยวิชิต เชียรชนะ
ภาณุวัฒน์ คงแสง
01/07/2556 - 30/09/2556
25
87
-
0.60