ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
610403000004
การพัฒนาและทดสอบประสิทธิภาพ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ตเรื่องวงจรกรองความถี่ไมโครเวฟ สำหรับการศึกษาด้านวิศวกรรม
การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รศ.ดร.สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
น.ส.รจเรศ ราชบุรี
28/11/2556 - 29/11/2556
-
-
-
0.20