ยินดีต้อนรับ

ผลงานวิจัย


การประชุมวิชาการระดับชาติ
610403000006
การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนเรื่องการออกแบบวงจรดิจิตอล
การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์
นิรันดร์ ชุมสาย ณ อยุธยา
28/11/2556 - 29/11/2556
-
-
-
0.20